پرسشنامه مشتریان بازرگانی اسدی 

دوست و همکار عزیز بازرگانی اسدی،از پاسخ های شما به سوالات این پرسشنامه جهت بهبود نحوه همکاری و ارائه محصولات استفاده خواهد شد. خواشمندیم تا با دقت به سوالات پاسخ دهید. این پرسشنامه 7 الی 10 دقیقه زمان نیاز دارد. از مشارکت شما در این امر بسیار سپاس گذاریم.