مدیریت محترم

پرسشنامه ذیل جهت آشنایی و هماهنگی آریستو با مجموعه حضرتعالی و اطلاع از اقدامات گذشته و اهداف آتی آن طراحی شده است. لذا خواهشمند است به منظور امکان ارائه بهتر و کاربردی تر خدمات و همچنین هماهنگ سازی خدمات بر نیازهای موجود، نسبت به تکمیل دقیق و صحیح موارد ذکر شده اقدام فرمائید.

با تشکر